Å ta på seg et verv i styret der man bor ligger ikke nødvendigvis øverst på lista. Det er derfor ganske vanlig at det er vanskelig å få folk til å takke ja, og de som omsider melder seg er ofte uten erfaring med slike verv. Heldigvis går det fint å sitte i styret i et boligselskap uten forkunnskaper, men blir man først valgt inn, bør man sette seg inn i sakene, slik at man lettere kan håndtere oppgaver og forstår ansvaret.

Her kommer noen tips for nyvalgte styremedlemmer:

Les vedtektene

Les igjennom og påse at man er kjent med vedtektene for boligselskapet. Vedtektene er styrets viktigste arbeidsverktøy, og innehar derfor mye nyttig informasjon. Vedtektene har ofte bestemmelser om hvem som har vedlikeholdsansvaret, hvordan kostnader skal fordeles, hvordan årsmøter skal avholdes og mye annet.

Sjekk loven

Sjekk loven som gjelder for ditt boligselskap. For eierseksjonssameier gjelder lov om eierseksjoner, og for borettslag gjelder lov om burettslag. Det er greit å kjenne til at det finnes en lov, og les gjerne igjennom noen bestemmelser.

Sjekk relevant dokumentasjon

Er du styremedlem i et eierseksjonssameie bør du skaffe deg sameiets begjæring om oppdeling i eierseksjoner (søknad om seksjonering – hvis sameiet er opprettet etter 01.01.2018). Dette grunnlaget for opprettelsen av sameiet og viser antall seksjoner sameiet har, sameierbrøk som er knyttet til hver seksjon, og plantegninger over bygningen som viser seksjonenes grenser, og tegninger av tomten.

Man bør kjenne til om utearealer eller boder på kjeller og loft er tilleggsdeler til seksjonene, eller fellesareal som man kan regulere bruken av i vedtektene.

Bli kjent med eiendommen

Det er ganske normalt at nye som blir valgt inn i styret der man bor, ikke nødvendigvis har kjennskap til alle deler av eiendommen. Store sameier og borettslag kan ha ansvaret for en rekke bygninger, det være seg lekeplasser, garasjeanlegg, boder, tørkeloft og så videre. Som nytt styremedlem er det viktig å bli deg godt kjent med alle deler av eiendommen.

Det er viktig å huske på at med rollen kommer også ansvaret for at eiendommen er godt vedlikeholdt. Det kan være en god ide at styret eller styremedlemmer tar en runde i borettslagets bygninger, fellesarealer og uteområder for å danne seg et inntrykk av tilstanden.

Bruk en vedlikeholdsplan

Det å sitte i et styre er ikke gitt at man også inneharbygningskompetanse, som å vite når taket må vedlikeholdes, om vinduene bør skiftes eller om dreneringen holder.

Få en gjennomgang av eiendommen av en byggesakkyndig som kan anslå tidspunkter når nødvendig vedlikehold av de forskjellige bygningsdelene bør foretas. I en vedlikeholdsplanen bør det ligge ved et budsjett over utgiftene boligsameiet må påregne de neste årene, og hvor mye man må innkreve fra hver enkelt eier for å ha muliggjøre dette arbeidet. I borettslag skal større vedlikeholdsarbeider finansieres ved låneopptak.

Med en vedlikeholdsplan unngår man kostbare overraskelser på det tidspunkt noe blir ødelagt eller utslitt, i tillegg kan man risikerer å få problemer med å finansiere eventuelle reparasjoner og utbedringer.

Bli kjent med internkontrollsystemet

Det handler om å forstå ansvaret man sitter med som medlem av et styre i et boligselskap.

Styret må kunne overholde regler for brannsikkerhet, brannslukningsutstyr og røykvarslere må være i orden og på plass i hver leilighet og på fellesarealene, rømningsveier skal være åpne og det skal arrangeres brannøvelser. Man skal ha tilsyn med felles elektrisk anlegg, og påse at lekeapparater på fellesarealene er i forskriftsmessig stand.

Å kjenne til internkontrollsystemet handler om å vite hvilke rutiner og regler slik at alle i styret kan følge opp sine ansvarsområder. Det å gjøre det trygt å bo der man bor.

Dette ansvaret må tas på alvor. Om det skulle bryte ut brann, eller et barn skulle skade seg på et lekeapparat, er det viktig at alle i styret kan vise til gode rutiner på disse områdene, og dermed ikke sitter med skyld for eventuelle skader.

Bruk innflytelsen på en god måte

Det å sitte i et styre gir mye innflytelse, og det er derfor være bevisst på hvordan den blir brukt. Mange konflikter unngås med god kommunikasjonen.